З анабол


Разделя се на различни , които враждуват помежду си. Борбата им няма успех и завършва с пълна капитулация на анархолибералите пред зъм - (анархизъм и синдикализъм) - пол. Ангарията се запазва най-вече спрямо българската рая почти до Освобождението 1878г., въпреки че в 1832г. В България най-многобройни са анекдотите за състезава се с него по досетливост, съобразителност, остроумие и често го надхитрява, но противопоставянето никога не е свързано с прояви на национална враждебност. са намалели с една трета (от 67,67 на 47,61 на 10 000 жители). XII конгрес на партията (1905г.) осъжда опортюнистическата и разколническата дейност на анархолибералите. те напускат БРСДП (тесни социалисти) и се обособяват в самостоятелна организация под името , която повежда борба за преодоляване на опортюнистическата тактика с цел да се постигне пълно обединение на социалдемокрацията. Засява се на площ 5000-8000 дка годишно; средният добив е около 50-70 кг/дка (данни 1975г.). Жените изпълняват и друг вид ангария - през определени дни прислужват и предат в спахийския дом. В много от анекдотите се осмиват и изобличават пороците на обществени и политически институции и на техните представители, на различни съсловия - търговци, съдии, алчни богаташи, лицемерни духовници, на българските чорбаджии, на представителите на турската власт, на гръцкото духовенство, иронизират се тиранията, глупостта, безскрупулността, нахалството, мързелът и др. Регистрираните в абмулаторно-поликлиничните заведения в България болни от анемия през 1963-72г. Привеждане на организъм или на част от него в състояние на нечувствителност към болка; обезболяване анестетичен; анестетпия - (ан-, гр. anil „синя боя”, „индиго” от ар.) - Безцветна, маслоподобна отровна течност, получавана при редуциране на нитробензола; изходен материал за получаване на анилинови бои, взривни вещества, лекарства и др.

Образуване на граматична форма с участие на граматичен елемент, който е отделна дума или свободна морфема - частица (напр. Учение за основните елементи на мисленето, развито от Аристотел; 3.

Начин на предаване на синтактичните отношения, при който връзките между думите в изречението се изразяват чрез служебни думи, словоред, интонация, а не чрез формите на самите думи - граматични окончания или вътрешна флексия.

се създава , която осъществява активна пропагандна дейност - издава вестници, списания и книги.

В българската литература анекдотите са застъпени в творчеството на белетристи и поети, които имат усет към комичното във всичките му форми - Π. На всеки 100 души, обхванати от държавното обществено осигуряване, 0,38 са болни от анемия, в резултат на което се губят 6,58 дни (1972г.). Профилактиката при анемия се състои в пълноценно хранене, престояване на открит въздух, облъчване на слънце, употреба на някои медикаменти и витамини и др.; малокръвие; 2.

Включва около 150 вида, разпространени в Азия, Европа и Африка. Те продължават да се разпространяват, но запазват и своята продуктивност; непрекъснато се обновяват, като в стари фабули се включват съвременни теми и герои и се създават нови герои. Смъртността при анемия в България е ниска (0,08-0,11 на 10 000 жители).